Hazreti Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Dönemi Kronolojisi

Allah Resûlü (aleyhissalâtu vesselam) bütün mü'minler için örnek bir hayat yaşamıştır.

Milâdî: 571

9 Rebîülevvel-20 Nisan 571 Pazartesi: Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in doğumu. Farklı bir rivayete göre ise Peygamber Efendimiz’in doğum tarihi: 12 Rebîülevvel-17 Haziran 569 Pazartesidir. Babası: Abdullah İbn Abdilmuttalib, annesi Âmine bintü Vehb’tir.

Sütannesi Halime’ye verilmesi.

Milâdî: 574

Sütannesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Âmine’ye teslim edilmesi.

Milâdî: 575

Annesi Âmine’nin Ebvâ’da vefatı üzerine Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Ümmü Eymen tarafından Mekke’ye getirilip dedesi Abdülmuttalib’e teslim edilmesi.

Milâdî: 577

Dedesi Adülmuttalib’in vefatı ve amcası Ebû Tâlib’e emanet edilmesi.

Milâdî: 578

Amcası Ebû Tâlib ile yaptığı Suriye seyahati.

Milâdî: 589

Ficâr Savaşı’na katılması.

Hilfü’l-fudûl Antlaşması’na katılması.

Milâdî: 594

Hazreti Hatice’ye ait ticaret kervanının yöneticisi olarak Busrâ şehrine gitmesi.

Hazreti Hatice ile evlenmesi.

Milâdî: 605

Kureyş’in Kâbe’yi tamiri sırasında el-Hacerü’l-Esved’in yerine konulmasında hakemlik yapması.

Milâdî: 610:

Peygamberliğin Başlangıcı

27 Ramazan: Hira mağarasında Kur’ân’dan ilk vahiy Alâk Sûresi’nin ilk beş âyetinin nüzûlü.

Milâdî: 613

Açık davetle emrolunması üzerine yakınlarını İslâm’a davet etmesi.

Milâdî: 614

Müşriklerin zayıf Müslümanlara eziyete başlaması.

Milâdî: 615

Habeşistan’a ilk hicret.

Milâdî: 616

Habeşistan’a ikinci hicret.

Hazreti Hamza’nın Müslüman olması.

Hazreti Ömer’in Müslüman olması.

Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ve Müslümanların Dâru’l-erkam’dan çıkıp açık tebliğe başlamaları.

Benî Hâşim ve Benu’l-Muttalib’in Hazreti Peygamber’i (sallallahu aleyhi ve sellem) korumak amacıyla Şi’bu Ebî Tâlib Vadisi’nde toplanması ve müşriklerin bunlara karşı sosyal ve ekonomik boykot uygulamaya başlaması.

Milâdî: 619

Boykotun sona ermesi.

Milâdî: 620

Amcası Ebû Tâlib’in ve hanımı Hazreti Hatice’nin vefatı. Bu seneye Hüzün Senesi denir.

Ramazan: Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Sevde bintü Zem’a ile evlenmesi.

Şevval: Hazreti Zeyd İbn Hârise ile Tâif’e gitmesi ve Mut‘im İbn Adî’nin himayesinde Mekke’ye dönmesi.

Zilhicce: Hac mevsiminde Medineli Hazrec Kabilesi’nden bir grubun Akabe’de Hazreti Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) ile görüşüp Müslüman olması.

Milâdî: 621

27 Receb: Gecesi İsrâ ve Mi‘rac hâdisesi, beş vakit namazın farz kılınması.

Zilhicce: Birinci Akabe Biatı ve Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem), Hazreti Mus‘ab İbn Umeyr’i İslâm’ı öğretmesi için Medine’ye göndermesi.

Milâdî: 622

Zilhicce: İkinci Akabe Biatı.

Medine Dönemi

Milâdî: 622-Hicrî: 1

Muharrem-Temmuz: Müslümanların İkinci Akabe Biatı’ndan sonra Medine’ye hicret etmeye başlaması.

26 Safer-9 Eylül: Müşriklerin Ebû Cehil’in başkanlığında Dâru’n-nedve’de toplanıp Hazreti Peygamber’e (sallallahu aleyhi ve sellem) suikast düzenleme kararı almaları.

26 Safer-9 Eylül: Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Hazreti Ebû Bekir ile birlikte hicret için yola çıkmaları ve Sevr Mağarası’na sığınmaları.

1 Rebîülevvel-13 Eylül: Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Hazreti Ebû Bekir’le Sevr Mağarası’ndan Medine’ye doğru yola çıkmaları.

8 Rebîülevvel-20 Eylül: Kubâ’ya varmaları.

Rebîülevvel-Eylül: Kubâ Mescidi’nin inşası.

12 Rebîülevvel-24 Eylül: Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Kubâ’dan ayrılması ve Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırması.

12 Rebîülevvel-24 Eylül: Medine’ye ulaşması ve Ebû Eyyûb Halit İbn Zeyd el-Ensârî’nin evine yerleşmesi.

Rebîülevvel-Eylül: Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanması.

Namaza çağrı için ezanın teşrîi. Diğer bir rivayete göre ezan, 623 yılında teşrî olunmuştur.

Milâdî: 623-Hicrî: 1

Recep-Ocak: Muhacirlerle ensar arasında muâhât (kardeşlik) tesis edilmesi.

Ramazan-Mart: Savaşa izin verilmesi.

Hazreti Hamza’nın Îs (Sîfülbahr) Seriyyesi.

Şevval-Nisan: Mescid-i Nebevî’nin inşasının tamamlanması.

Zilkade-Mayıs: Sa‘d İbn Ebî Vakkas’ın Harrâr Seriyyesi.

Medine’de çarşı ve pazar yeri kurulması.

Mescid-i Nebevî’nin güney kısmına Suffe’nin (gölgelik) oluşturulması.

Milâdî: 623-Hicrî: 2

10 Muharrem-14 Temmuz: Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) âşûrâ orucunu tutması ve sahabilere de tutmalarını emretmesi.

Safer-Ağustos: Kureyşli müşriklere karşı düzenlenen ilk gazve Ebvâ (Veddân) Gazvesi. Bu gazvede Benî Damre Kabilesi ile antlaşma yapılması.

Rebîülevvel-Eylül: Buvât Gazvesi.

Rebîülevvel veya Cemâziyelevvel-Eylül veya Kasım: İlk Bedir (Sefevân) Gazvesi.

Cemâziyelevvel veya Cemâziyelâhir-Kasım veya Aralık: Uşeyre (Zü’l-uşeyre) Gazvesi. Bu gazvede Benî Müdlic Kabilesi’yle anlaşma yapılması.

Milâdî: 624-Hicrî: 2

Recep-Ocak: Hazreti Abdullah İbn Cahş’ın kumandasındaki Batn-ı Nahle Seriyyesi.

Recep-Ocak: kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksa’dan Mekke’deki Mescid-i Haram’a (Kâbe) çevrilmesi.

Şaban-Şubat: Ramazan orucunun farz kılınması.

1 Ramazan-26 Şubat: teravih namazına başlanması.

17 Ramazan-13 Mart: Bedir Gazvesi.

Ramazan-Mart: Medine Vesikası’nın (Medine Sözleşmesi, Medine Anayasası) tanzimi ve Medine harem sınırlarının tespit edilmesi.

Enfâl sûresinin nâzil olması.

Ramazan-Mart: Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) kızı Hazreti Rukıyye’nin vefatı.

Ramazan-Mart: Fıtır sadakasının (fitre) emredilmesi.

1 Şevval-27 Mart: İlk Ramazan Bayramı’nın kutlanması ve Ramazan Bayram namazının kılınması.

Şevval-Nisan: Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Hazreti Âişe ile evlenmesi.

Şevval-Nisan: Benî Kaynuka‘ Gazvesi.

Zilkade-Mayıs veya Zilhicce-Haziran: Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma’nın evlenmesi.

5 Zilhicce-29 Mayıs: Sevîk Gazvesi.

10 Zilhicce-3 Haziran: İlk Kurban Bayramının kutlanması ve Kurban Bayram namazının kılınması.

Zilhicce-Haziran: Muhacirlerden Osman İbn Maz’ûn’un vefatı üzerine Cennetü’l-bakî’in mezarlık için tahsis edilmesi.

Zekâtın farz kılınması.

Milâdî: 624-Hicrî: 3

Rebîülevvel-Ağustos-Eylül: Hazreti Osman’ın Resûl-i Ekrem’in kızı Hazreti Ümmü Külsûm ile evlenmesi.

14 Rebîülevvel-4 Eylül: Bedir Gazvesi’nde mağlup olan Mekkeli müşrikleri Müslümanlara saldırmaları konusunda kışkırtan, para ve adam yardımında vaatlerde bulunan, bizzat Mekke’ye adamlarıya gidip onlara desteğini fiili olarak ortay koyan, onlarla anlaşma yapan Medine’deki Benî Nadîr Kabilesi’nin meşhur şairi Kâ‘b İbn Eşref’in cezalandırılması.

3 Rebîülevvel-Eylül: Zûemer (Gatafân) Gazvesi.

3 Cemâziyelevvel-Kasım: Bahran (Benî Süleym) Gazvesi.

Milâdî: 625-Hicrî: 3

Şaban-Ocak: Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Hazreti Hafsa ile evlenmesi.

Şaban-Ocak-Şubat veya 15 Ramazan-1 Mart: Hazreti Hasan’ın doğumu.

3 Ramazan-Şubat-Mart: Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Zeynep bintü Huzeyme ile evlenmesi.

7 veya 11 Şevval-23 veya 27 Mart: Uhud Gazvesi.

Medine’den çıkış, 8 veya 12 Şevval-24 veya 28 Mart: Hamrâü’l-esed Gazvesi.

Milâdî: 625-Hicrî: 4

Safer-Temmuz: Recî’ Vak‘ası (Mersed İbn Ebî Mersed Seriyyesi).

Safer-Temmuz: Bi’rimaûne Vak‘ası.

Rebîülevvel-Ağustos: Uhud Gazvesi’nden önce Mekkeli müşriklere gizli bilgiler veren ve sonrasında Peygamber Efendimiz’e suikast girişiminde bulunan Benî Nadîr Kabilesi’ne karşı yapılan Benî Nadîr Gazvesi.

Rebîülevvel-Ağustos-Eylül: İçkinin haram kılınışı.

Rebîülâhir-Eylül: Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) hanımı Hazreti Zeynep bintü Huzeyme’nin vefatı.

Milâdî: 626-Hicrî: 4

Benî Abs heyetinin Medine’ye gelip Müslüman olması.

5 Şaban-10 Ocak: Hazreti Hüseyin’in doğumu.

Şevval-Mart: Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Hazreti Ümmü Seleme Hind bintü Ebî Ümeyye Süheyl İbn Mugīre ile evlenmesi.

1 Zilkade-4 Nisan: Bedru’l-mev’id Gazvesi.

Hazreti Ali’nin annesi Hazreti Fâtıma bintü Esed’in Medine’de vefatı

10 Muharrem-11 Haziran: Zâtürrika Gazvesi.

Milâdî: 626-Hicrî: 5

Zâtürrika Gazvesi veya Usfan Gazvesi’nde korku namazının (salâtü’l-havf) teşrî kılınması.

25 Rebîülevvel-24 Ağustos: Dûmetü’l-cendel Gazvesi.

Cemâziyelâhir-Kasım: Medine’de ay tutulmasının gözlenmesi ve Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) husûf namazı kıldırması.

Recep-Aralık: İslâm’ı kabul eden 400 kişilik Benî Müzeyne heyetinin Medine’ye gelmesi.

Milâdî: 627-Hicrî: 5

2 Şaban-27 Aralık 626/1 Ramazan-24 Ocak 627: Benî Mustalik (Müreysi) Gazvesi. Bu gazve diğer bir görüşe göre Handek Gazvesi’nden sonra meydana gelmiştir.

İfk Hâdisesi: Hazreti Âişe Validemiz’e zina iftirası atılması olayı.

Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Cüveyriye bintü Hâris ile evlenmesi.

Şevval-Şubat-Mart: Medine’de nüfus sayımının yapılması.

Zilkade-Nisan: Hendek (Ahzâb) Gazvesi.

Zilkade-Nisan: Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Zeynep bintü Cahş ile evlenmesi ve evlât edinmeyi yasaklayan Ahzâb Sûresi’nin 4. ve 5. âyetlerinin nâzil olması.

Zilkade sonu-Nisan: Benî Kurayza Gazvesi.

Milâdî: 627-Hicrî: 6

Rebîülevvel-Temmuz: Benî Lihyân Gazvesi.

Rebîülâhir-Ağustos: Muhammed İbn Mesleme’nin 1.Zülkassa Seriyyesi.

Rebîülâhir-Eylül: Ebû Ubeyde İbn Cerrâh’ın 2.Zülkassa Seriyyesi.

Cemâziyelâhir-Ekim-Kasım: Zeyd İbn Hârise’nin Tarîf Seriyyesi.

Recep-Kasım-Aralık: Zeyd İbn Hârise’nin Vâdilkurâ Seriyyesi.

Milâdî: 628-Hicrî: 6

Şaban-Aralık 627-Ocak 628: Abdurrahman İbn Avf’ın Dûmetülcendel Seriyyesi.

Şaban-Aralık 627-Ocak 628: Zeyd İbn Hârise’nin Medyen Seriyyesi.

Şaban-Aralık 627-Ocak 628: Hazreti Ali’nin Fedek Seriyyesi.

Ramazan-Ocak-Şubat : Zeyd İbn Hârise’nin 2.Vâdilkurâ Seriyyesi.

Ramazan-Şubat: Abdullah İbn Revâha’nın bilgi toplama gayeli Hayber Seriyyesi.

Medine’de kuraklık yaşanması ve Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) yağmur duası yapması.

Şevval sonu-Mart: Güneş tutulması ve Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) küsûf namazı kıldırması.

Zilkade-Mart: Umre Seferi. Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem), annesi Hazreti Âmine’nin Ebvâ’daki kabrini ziyaret etmesi.

Zilkade-Mart-Nisan: Hudeybiye’de Kureyş’e elçi olarak gönderilen Hazreti Osman’ın hapsedilmesi üzerine Bey‘atürrıdvân’ın yapılması.

Zilhicce-Nisan: Hudeybiye Antlaşması.

Hudeybiye Antlaşması’nın hemen ardından, Hazreti Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) ve sahabe-i kiram Medine’ye dönerken yolda Fetih Sûresi’nin nâzil olması.

Medine’ye gelen Benî Huzâa, Benî Eslem ve Benî Huşenî heyetlerinin Müslüman olması.

Milâdî: 628-Hicrî: 7

Muharrem-Mayıs: Hazreti Peygamber’in devrin nüfuzlu hükümdarlarından altısına İslâm’a davet mektupları göndermesi. Gönderilen elçiler ve hükümdarlar şöyledir: Habeş Necâşî’si Ashame’ye Amr İbn Ümeyye ed-Damrî, Bizans İmparatoru (Kayser) Herakleios’a Dihye İbn Halîfe el-Kelbî, Mısır Hükümdarı Mukavkıs’a Hâtıb İbn Ebî Beltea, Sâsânî İmparatoru (Kisrâ) Hüsrev Pervîz’e Abdullah İbn Huzâfe es-Sehmî, Belkâ Valisi Hâris’e Şücâ’ İbn Vehb el-Esedî, Yemame Hâkimi Hevze İbn Ali el-Hanefî’ye Selît İbn Amr el-Âmirî. 7. yılın başında (Mayıs 628) ve aynı günde hareket eden bu elçilerden başka Gassân Meliki Cebele İbn Eyhem’e Şücâ’ İbn Vehb el-Esedî, Busrâ Melikine Hâris İbn Umeyr el-Ezdî, Uman hâkimleri Ceyfer İbn Cülendâ ve Abd İbn Cülendâ kardeşlere Amr İbnü’l-Âs, Bahreyn Valisi Münzir İbn Sâvâ’ya da Alâ İbn Hadramî yine İslâm’a davet amacıyla gönderilmişlerdir.

Habeş Necâşi’si Ashame’nin Müslüman olması.

Mısır Mukavkıs’ının çeşitli hediyelerle birlikte Hazreti Mâriye’yi Hazreti Peygamber’e (sallallahu aleyhi ve sellem) göndermesi.

Muharrem-Mayıs: Ebu’l-Âs’ın Müslüman olup Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) kızı Hazreti Zeynep ile yeniden evlenmesi.

Muharrem-Safer-Mayıs-Haziran: Hayber Gazvesi.

Hayber Gazvesi’nin ardından Zeynep bintü Hâris’in Hazreti Peygamber’i (sallallahu aleyhi ve sellem) zehirleme teşebbüsü.

Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Safiyye bintü Huyey ile evlenmesi.

Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ilk sütannesi Süveybe’nin vefatı.

Cemâziyelevvel-Eylül: Sâsânîler’in son, İslâm devletinin ise ilk San‘a Valisi Bâzân’ın Müslüman olması.

Cemâziyelâhir-Ekim: Vâdilkurâ Gazvesi.

Teymâ Yahudileriyle antlaşma yapılması.

Şaban-Aralık: Hazreti Ömer’in Türebe Seriyyesi.

Şaban-Aralık: Hazreti Ebû Bekir’in Necid Seriyyesi.

Şaban-Aralık: Beşîr İbn Sa‘d’ın Fedek Seriyyesi.

Milâdî: 629-Hicrî: 7

Ramazan-Ocak: Galib İbn Abdillah’ın Meyfaa Seriyyesi.

Zilkade-Mart: Umretü’l-kaza.

Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Hazreti Ümmü Habîbe bintü Ebî Süfyan ile evlenmesi.

Zilkade-Mart: Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Hazreti Meymûne bintü Hâris ile evlenmesi.

Milâdî: 629-Hicrî: 8

1 Safer-31 Mayıs: Halid İbn Velid, Amr İbnü’l-Âs ve Osman İbn Talha’nın Müslüman olmaları.

Safer-Haziran: Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) kızı Hazreti Zeyneb’in vefatı.

Cemâziyelevvel-Eylül: Mûte Savaşı.

Cemâziyelâhir-Ekim: Amr İbnü’l-Âs’ın Zâtüsselâsil Seriyyesi.

Recep-Kasım: Ebû Ubeyde İbn Cerrâh’ın Sîfülbahr (Habat) Seriyyesi.

Benî Süleym ve Benî Gıfâr kabilelerinin Müslüman olması ve Halid İbn Velid kumandasında Mekke Fethi’ne katılmaları.

Kureyşli müşriklerin Hudeybiye Antlaşması’nı ihlâl etmesi üzerine Ebû Süfyan’ın barışın devamını sağlama girişiminde bulunmak için Medine’ye gelmesi.

Milâdî: 630-Hicrî: 8

13 Ramazan-4 Ocak: Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Mekke Fethi için yola çıkması.

20 Ramazan-11 Ocak: Mekke’nin Fethi.

Benî Mahzûm Kabilesi’nin Müslüman olması.

Ramazan-Ocak: Hişâm İbn Âs’ın Yelemlem tarafına, Halid İbn Said’in Urene tarafına gönderilemsi. Halid İbn Velid’in Nahle’deki Uzza putunu, Sa‘d İbn Zeyd el-Eşhelî’nin Müşellel’deki Menat putunu, Amr İbnü’l-Âs’ın Benî Hüzeyl’in Ruhât’taki Süvâ‘ putunu, Tufeyl İbn Amr ed-Devsî’nin Amr İbn Hümeme’nin Zülkeffeyn putunu yıkmaya gönderilmesi.

11 Şevval-1 Şubat: Huneyn Gazvesi.

Şevval-Şubat: Halid İbn Velid’in Benî Cezîme Kabilesi’ni İslâm’a davet seriyyesi.

Şevval-Şubat: Tâif Gazvesi.

Zilkade-Şubat: Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Ci‘râne’de Huneyn ganimetlerini taksim etmesi.

Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem), sütkardeşi Hazreti Şeymâ ile görüşmesi ve ardından Şeymâ’nın Müslüman olması.

19 Zilkade-10 Mart: Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) umre yapması.

28 Zilkade-19 Mart: Muhacir İbn Ebî Ümeyye’nin San‘a Seriyyesi.

Ziyâd İbn Lebîd’in Hadramut Seriyyesi.

Zilkade-Mart: Amr İbnü’l-Âs’ın Uman yöneticileri Ceyfer ve Abd İbn Cülendâ kardeşlere elçi olarak gönderilmesi.

Alâ İbnü’l-Hadramî’nin Ebû Hüreyre ile birlikte Bahreyn yöneticisi Münzir İbn Sâvâ’ya elçi olarak gönderilmesi.

Zilhicce-Mart-Nisan: Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) oğlu İbrahim’in doğumu.

Benî Sa‘lebe, Benî Sudâ’, Benî Bâhile, Benî Sümâle, Benî Cerm, Ehâbîş, Benî Ak ve Benî Hüzeyl kabilelerinden Medine’ye gelen heyetlerin Müslüman olmaları.

Milâdî: 630-Hicrî: 9

Muharrem-Nisan-Mayıs: Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) bazı şehir ve kabilelere zekât âmilleri göndermesi: Abbâd İbn Bişr’in Benî Süleym ve Benî Müzeyne’ye, Râfi‘ İbn Mekîs el-Cühenî’nin Benî Cüheyne’ye, Dahhâk İbn Süfyan el-Kilâbî’nin Benî Kilâb’a, Büsr İbn Süfyan el-Kâ‘bî’nin Benî Kâ‘b’a, İbnü’l-Lütbiyye el-Ezdî’nin Benî Zübyân’a, Mâlik İbn Nüveyre’nin Benî Hanzale İbn Mâlik’e, Amr İbnü’l-Âs’ın Fezâre’ye, Velid İbn Ukbe’nin Benî Müstalik’a zekât toplamak üzere gönderilmesi.

Muharrem-Mayıs: Uyeyne İbn Hısn’ın Benî Temîm Seriyyesi ve Benî Temîm Kabile’sinin Medine’ye gelip Müslüman olması.

Rebîülâhir-Temmuz-Ağustos: Benî Esed Kabile’sinden bir heyetin Medine’ye gelip Müslüman olması.

Alkame İbn Mücezziz kumandasında 300 kişilik ilk deniz seferinin düzenlenmesi. Seriyye Habeşliler’e karşı yapılmıştır. Bu sefere Seriyyetü’l-Ensârî veya Seriyyetü Alkame İbn Mücezziz denir.

Hazreti Ali’nin, Tay Kabilesi’nin Füls isimli putunu kırması.

Ukkâşe İbn Mihsan’ın Benî Belî ve Benî Uzre kabilelerine karşı Cinâb Seriyyesi.

Recep-Ekim: Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem), muhacirleri himaye eden ve Müslüman olan Habeşistan Necâşîsi Ashame İbn Ebcer’in vefatını mucize olarak haber verip gıyabî cenaze namazını kıldırması.

Îlâ ve tahyir hâdisesi.

Recep-Ekim: Tebük Gazvesi.

Halid İbn Velid’in Dûmetülcendel Seriyyesi ve Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) kabile reisi Ükeydir İbn Abdilmelik ile antlaşma yapması.

Cerbâ, Ezruh, Maknâ, Eyle (Akabe) ve Tebük kebilelerinden gelen heyetlerin Hazreti Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) ile barış antlaşması yapmaları.

Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem), Tebük’ten Dihye İbn Halife’yi ikinci defa İslâm’a davet mektubuyla Bizans İmparatoru Herakleios’a göndermesi.

Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) kızı Hazreti Ümmü Külsûm’un vefatı.

Benî Ukayl, Benî Kelb, Benî Kilâb, Benî Tücîb, Benî Gatafân, Benî Hanzale İbn Mâlik, Benî Kudâa, Belî ve Benî Behrâ kabilerinden gelen heyetlerin Medine’de Müslüman olmaları.

Hıristiyan Benî Tağlib Kabilesi’nin Medine’ye gelip antlaşma yapması.

Kâ‘b İbn Züheyr’in Müslüman olması ve ardından Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) hırkasını ona hediye etmesi.

Benî Sa‘d İbn Bekir Kabilesi’nin Dımâm İbn Sa‘lebe’yi elçi olarak Medine’ye göndermesi ve onların Müslüman olmaları.

Benî Cüzâm Kabilesi’nden gelen heyetin Medine’de Müslüman olması.

Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) münafıklara ait Mescid-i Dırâr’ı yıktırması.

Himyer meliklerinin İslâm’a davet edilmeleri ve onların da Müslüman olmaları.

Benî Hemdân, Benî Fezâre, Benî Mürre ve Tâif’teki Sakîf kabilelerinden Medine’ye gelen heyetlerin Müslüman olmaları.

Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Ebû Süfyan ile Mugîre İbn Şu‘be’yi Lât putunu kırmaya göndermesi.

Milâdî: 631-Hicrî: 9

Zilkade-Şubat: Münafıkların lideri Abdullah İbn Übeyy İbn Selûl’ün ölümü.

Zilkade-Zilhicce-Mart: Hazreti Ebû Bekir’in ilk İslâmî hac emiri tayin edilmesi.

Zilhicce-Mart: Tevbe Sûresi’nin özellikle müşrikleri ilgilendiren hükümlerinin tebliği için Hazreti Ebû Bekir’in peşisıra Hazreti Ali’nin Mekke’ye gönderilmesi.

Zilhicce-Nisan: Necran Hıristiyanlarından bir heyetin Medine’ye gelmesi ve Hazreti Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) ile mübâhele yapmayı reddedip antlaşma yapması.

Milâdî: 631-Hicrî: 10

Rebîülâhir-Temmuz: Halid İbn Velid’in Necran Seriyyesi ve Benî Hâris’ten bir heyetin Medine’ye gelip Müslüman olması.

Ramazan-Aralık: Hazreti Ali’nin Yemen Seriyyesi ve Benî Mezhic Kabilesi’nin Müslüman olması.

Cerîr İbn Abdillah el-Becelî’nin Mekke’nin güneyinde Yemen yolu üzerindeki Tebâle’de bulunan Zülhalasa putunu ve mâbedini yıkmaya gönderilmesi.

Ramazan-Aralık: Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Kur’ân-ı Kerîm’i Hazreti Cebrâil’e iki defa arz etmesi ve yirmi gün itikâfta kalması.

Benî Ezd, Ebnâ, Benî Tay, Benî Âmir İbn Sa‘saa, Benî Kinde, Benî Tücîb, Benî Rehaviyyîn, Benî Gafik, Benî Mehre, Benî Hanîfe, Benî Ans, Benî Murâd, Benî Abdülkays, Benî Hilâl, Benî Ruhâ ve Benî Zübeyde kabilelerinden Medine’ye gelen heyetlerin Müslüman olmaları.

Müseylimetü’l-Kezzab’ın peygamberlik iddiasında bulunması.

Milâdî: 632-Hicrî: 10

29 Şevval-28 Ocak: Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) oğlu İbrahim’in vefatı.

26 Zilkade-23 Şubat: Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Veda Haccı için Medine’den Mekke’ye doğru yola çıkması.

9 Zilhicce-7 Mart: Veda hutbesi.

14 Zilhicce-12 Mart: Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Veda tavafı.

Zilhicce-Mart: Benî Muhârib’den bir heyetin Medine’ye gelip Müslüman olması.

Yemen Valisi Bâzân’ın vefatı; Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Yemen’e on bir vali tayin etmesi.

Zilhicce-Mart: Nasr Sûresi’nin nâzil olması.

Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) hanımı Hazreti Reyhâne bintü Şem‘ûn’un vefatı.

Milâdî: 632-Hicrî: 11

15 Muharrem-12 Nisan: Medine’ye en son gelen Benî Neha‘dan bir heyetin Müslüman olması.

Safer-Mayıs: Üsâme İbn Zeyd’in Suriye’ye gidecek orduya kumandan tayin edilmesi.

27 Safer-24 Mayıs Pazar: Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) şiddetli baş ağrısı ve hummaya yakalanması.

8 Rebîülevvel-3 Haziran: Peygamberlik iddiasında bulunan Esvedü’l-Ansî’nin öldürülmesi.

13 Rebîülevvel-8 Haziran Pazartesi: Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) vefatı.

14 Rebîülevvel-9 Haziran Salı: Hazreti Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) defnedilmesi.

 

Tümünü göster